Seksjon Farmakologi

Seksjon for farmakologi er en spesialseksjon underlagt Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) (§ 3 Lov for NSFT).
Seksjonen har som oppgave å fremme kunnskap om og interessen for basal og klinisk farmakologi i Norge, og ivareta og organisere faglige og fagpolitiske interesser innenfor basal og klinisk farmakologi.      [§ 1]
§ 2 Som medlem av Seksjon for farmakologi kan opptas ordinære medlemmer i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi som selv angir ønske om å tilhøre seksjonen.
§ 3 Seksjonen ledes av en styringsgruppe bestående av formann, sekretær, økonomiansvarlig og ett styremedlem. En person i styringsgruppen representerer seksjonen i styret for Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi.
§ 4 Årsmøtet for Seksjon for farmakologi avholdes i løpet av Farmakologisk Vintermøte. Innkalling til årsmøtet og forslag til kandidater til styringsgruppen sendes seksjonens medlemmer med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet fremlegger styringsgruppen årsberetningen for Seksjon for farmakologi. Årsmøtet velger formann, sekretær og styremedlem i styringsgruppen for Seksjon for farmakologi. Styringsgruppen avgjør selv hvem som representerer spesialseksjonen i NSFT styret. Alle valg gjelder for to år av gangen, gjeldende fra den dag årsmøtet avholdes. Det skrives referat fra årsmøtet.
§ 5 For forslag til vedtektsendringer gjelder de samme retningslinjer som er anført i § 7 i Lover for Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi.

Vedtekter for Seksjon for farmakologi. Vedtatt på Generalforsamling den 27. februar 2001 (navneendring vedtatt 28.01.06 og 28.01.12).

Styret i Farmakologiseksjonen

Leder:

Marit Inngjerdingen
(2023-25; styremedl 22-23)
Farmakologisk avd, UiO; epost

Styremedlemmer: 

 • Ignatios Skoufa
  (2023-25)
  – FHI, Oslo
 • Erik Sveberg Dietrichs
  (2023-25)
  – Diakonhjemmet sykehus Oslo/UiT 
 • Kine Eide Kvitne
  (2023-25)
  – Farmasøytisk inst, UiO
 • Ole Martin Drevland
  (2023-25)
  – Farmasøytisk inst, UiO

Last Updated on 16 March 2023 by Stein Bergan