Seksjon Toksikologi

Seksjon for Toksikologi er en spesialseksjon underlagt Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) (§ 3 Lov for NSFT).
Seksjonen har som formål å være forum for foredrag og debatter i emner tilknyttet human- og økotoksikologi. I tillegg skal seksjonen fremme sosialt samvær og skape et kontaktnett mellom de med toksikologisk interesse. Seksjonen vil legge vekt på å drive opplysningsvirksomhet for allmennheten om effekten av fremmedstoffer på miljø og helse. [§ 1]
§ 2 Som medlem av Seksjon for Toksikologi kan opptas ordinære medlemmer i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi som er beskjeftiget med toksikologi.
§ 3 Styret for seksjonen skal totalt bestå av 6 hovedmedlemmer og 3 varamedlemmer. De 6 hovedmedlemmene skal inkludere formann, sekretær, økonomiansvarlig og 3 styre­medlemmer. Styremedlemmene velges normalt for en periode av 2 år, og det er ikke ønskelig at mere enn halvparten av styret stiller til valg samtidig. Styret bør reflektere medlemsmassen, og skal fortrinnsvis bestå av representanter med både økotoksikologisk og humantoksikologisk bakgrunn. Videre bør både under­visningsmiljøene, forskningsmiljøene og forvaltningsinstitusjonene være representert i styret. Varamedlemmene har møterett på alle styremøter. Styret er beslutningsdyktig når alle hovedmedlemmer er innkalt og minst 2/3 har møtt opp. Styret utpeker sin representant til styret i NSFT. De tre vararepresentantene skal tiltre på møter dersom ordinære medlemmer melder forfall.
§ 4 Årsmøtet er seksjonens høyeste myndighet og avholdes i forkant av NSFT’s general­forsamling. Hvert medlem som personlig møter på årsmøtet har én stemme. Årsmøtet velger representanter til styret og redaksjonsmedlemmer til ”Toksikologen”. Valg avgjøres ved simpelt flertall. Ved flere kandidater holdes valget skriftlig, og relativt flertall avgjør. Tidspunkt for årsmøte fastsettes av styret, og medlemmene varsles senest 1 mnd. før fastsatt dato. Styret setter frist for når forslag til årsmøtet må være styret i hende. Innkallingen sendes fra styret senest 14 dager før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom 1/3 av medlemmene eller et flertall i styret krever det.
§ 5 Valgkomiteen skal ha tre medlemmer som velges av årsmøtet hvert år. Valgkomiteen kommer med innstilling til valg av styremedlemmer, valgkomitémedlemmer og redaksjons­medlemmer i ”Toksikologen”.
§ 6 ”Toksikologen” skal ha minst 4 redaksjonsmedlemmer. Redaksjonsmedlemmene bør fortrinnsvis sitte i to år før gjenvalg. ”Toksikologen” bør komme ut to ganger per semester. Foreningens vedtekter og referat fra seksjonens møter skal alltid stå i ”Toksikologen”.
§ 7 Forslag om vedtektsendringer må være styret i hende innen dagsorden for årsmøte utsendes. Forslag til endringer sendes medlemmene sammen med dagsorden. Behandling av forslag til vedtektsendringer må skje iht §7 i NSFTs lover.

Vedtekter for Seksjon for toksikologi. Vedtatt på Generalforsamling den xx.xx.xx

Styret i toksikologiseksjonen

Leder: 
Marianne van der Hagen
(2023-25; styremedl 22-23)
Miljødirektoratet, Oslo; epost

Styremedlemmer: 

 • Odd Andre Karlsen
  (2022-24) – UiB, Bergen
 • Johanna Samulin Erdem
  (2022-24) – STAMI, Oslo 
 • Josef Daniel Rasinger
  (2023-25)
  -Havforskningsinst. Bergen
 • Eleonora Longhin
  (2023-25) – NILU Oslo
 • Mette Helen Bjørge Müller
  (2023-25) – NMBU Ås
 • Vegard Sæter Grytting
  (2023-25) – FHI Oslo
 • Varamedlem: Susann Wolf
  (2023-25) – STAMI Oslo

Last Updated on 16 March 2023 by Stein Bergan