Lover for Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT)

(Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology)

vedtatt på Generalforsamlingen den 8. februar 1968 med endringer av 24.02.69, 31.03.81, 29.01.83, 28.01.84, 28.01.89, 26.01.92,  21.05.01, 28.01.06, 28.01.12 og 27.1.22

§1
Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi har som oppgave å fremme utviklingen av og interessen for farmakologi og toksikologi i Norge.

§2
Som ordinære medlemmer kan opptas de personer bosatt i Norge som er beskjeftiget med farmakologi eller toksikologi (*).
Som støttemedlemmer kan opptas norske institusjoner og virksomheter som har tilknytning til teoretisk eller praktisk farmakologisk eller toksikologisk forskning.
Som æresmedlemmer kan utnevnes norske eller utenlandske personer som har vært av særlig betydning for farmakologiens eller toksikologiens utvikling.
Selskapets styre tar stilling til anmodning om medlemsopptak.  Er styret i tvil om medlemsberettigelsen, avgjøres spørsmålet ved simpelt flertall på første generalforsamling.
Medlemmer som ikke har betalt kontingent på to år, mister medlemskapet uten nærmere varsel tre måneder etter utløpet av det andre året.

§3
Selskapet har to spesialseksjoner, en Seksjon for toksikologi og en Seksjon for farmakologi.  Disse spesialseksjonene har som oppgave å ivareta og organisere faglige og fagpolitiske interesser på sine spesielle felter.  Selskapets ordinære medlemmer angir selv om og i så fall hvilke(n) spesialseksjon(er) de ønsker å tilhøre.

§4
Selskapet ledes av et styre bestående av formann, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer.  Hver av de to spesialseksjonene må være representert med minst ett medlem i styret.  De farmakologiske/ toksikologiske miljøer i Bergen, Trondheim og Tromsø utpeker hver en kontaktrepresentant til styret.  Støttemedlemmene utpeker en kontaktrepresentant og en vararepresentant til styret.
Styret har som oppgave å arrangere møter med innenlandske eller utenlandske foredragsholdere.  Styret skal samarbeide med norske organisasjoner fra tilgrensede fagområder vedrørende arrangement av møter av felles interesse, og det skal ha nødvendig kontakt og tilknytning med nordiske og andre internasjonale organisasjoner med tilsvarende interesseområde.
Spesialseksjonene etablerer en styringsgruppe på minst tre personer bestående av formann, sekretær og økonomiansvarlig/styremedlem.

§5
Sekretæren fører styreprotokoll og referatprotokoll for møtene og sørger for kunngjøring av møtene.  Kassereren skjøtter Selskapets regnskap.  Styret har ansvaret for at medlemsfortegnelse føres. Kasserer og styreleder har hver for seg prokura.

§6
Ordinær generalforsamling avholdes en gang årlig og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel.  På generalforsamlingen fremlegger styret årsberetning og regnskap til godkjennelse.  Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten for hvert år.
Stemmerett har bare de ordinære medlemmene.
Generalforsamlingen velger formann, sekretær, kasserer, ett av styremedlemmen, tre vararepresentanter og revisor.  Generalforsamlingen velger en valgkomité på tre personer som kommer med forslag til kandidater til styret.  Hver av de to spesialseksjonene velger et styremedlem til styret.   Alle valg gjelder for to år av gangen, gjeldende fra den dag generalforsamlingen avholdes.  Hvis et medlem forlanger det, foretas valgene skriftlig. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret med 14 dagers varsel.

§7
Forslag om endring av lovene må være styret i hende innen dagsorden for generalforsamlingen utsendes.  Endringsforslag sendes medlemmene sammen med dagsorden.  En avgjørelse om lovendring krever at minst 2/3 av de avgitte stemmene på generalforsamlingen er for endringen.  I motsatt fall forkastes lovendringsforslaget.

Et forslag om Selskapets opphør krever at minst 2/3 av Selskapets medlemmer avgir stemme i den forbindelse.  En avgjørelse krever at minst 2/3 av de avgitte stemmene er for endringen.  I motsatt fall forkastes forslaget om Selskapets opphør.  Hvis ikke så mange som 2/3 av Selskapets medlemmer avgir stemme, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling med lovlig varsel med det samme forslaget om Selskapets opphør på dagsorden eller det tas opp på neste ordinære generalforsamling.  Forslaget vedtas da hvis 2/3 av de avgitte stemmene er for endringen uansett antall avgitte stemmer

§8
Selskapets ordinære medlemmer utover de som har angitt at de vil tilhøre Seksjon for toksikologi, er samtidig medlemmer av International Union of Pharmacology (lUPHAR) og EPHAR (Federation of European Pharmacological Societies). De av Selskapets ordinære medlemmer som har angitt at de vil tilhøre Seksjon for toksikologi er samtidig medlemmer av EUROTOX (Federation of European Toxicologists and European Societies of Toxicology) og International Union of Toxicology (IUTOX). Spesialseksjonene kommer med forslag til representasjon i internasjonale fora, og styret utnevner representanter til de internasjonale organer Selskapet er knyttet til.
Styret kan også inngå samarbeid med internasjonale organisasjoner i form av Affiliate Membership Agreement, som innebærer at NSFTs medlemmer får rabatt ved individuell innmelding i samarbeidende organisasjon og vice versa. Styret orienterer Generalforsamlingen om slike avtaler som er inngått.

*************

(*) Ad §2, 1. ledd
Ordlyden ble vedtatt for første gang på generalforsamlingen 28. januar 1984.
Kommentar fra Styret til generalforsamlingen 28. januar 1984:
Det synes lite hensiktsmessig å ha en meget detaljert beskrivelse i lovene om hvem som kan opptas som medlemmer i NSFT.  Det anbefales at det til enhver tid sittende Styrer slutter seg til det foregående Styrets fortolkning av § 2. 1. ledd.  Dersom et nytt styre vil endre denne fortolkningen, skal en ny fortolkning inngå i NSFT’s Årsberetning.

Det sittende Styrets fortolkning av §2, 1. ledd er:
“Med beskjeftigelse med farmakologi og toksikologi menes direkte arbeid innen farmakologisk/toksikologisk forskning, undervisning, utredning eller informasjon.   Personer innen klinisk medisin kan også opptas som ordinære medlemmer”.

Last Updated on 11 May 2022 by Stein Bergan